La metamorfosis

De Wiki Aller
La metamorfosis
miniatura da obra
Curso
1º de Bacharelato
Carácter
opcional en listaxe obrigatoria
Materia
Literatura universal
Departamento
Lingua castelá
Temporalización
3ª avaliaciónDepartamento de Lingua castelá

  • Tratamento previo:
  • Obxectivos:
  • Avaliación:
  • Contidos curriculares:
  • Contidos transversais:Opcional en listaxe obrigatoria
Terceira avaliación
La metamorfosis 
 El asesinato de Roger Ackroyd 
 El gran Gatsby

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas