Hamlet

De Wiki Aller
Hamlet
miniatura da obra
Curso
1º de bacharelato
Carácter
opcional en listaxe obrigatoria
Materia
Lengua Castellana y Literatura
Departamento
Lengua Castellana y Literatura
Temporalización
1ª evaluaciónDepartamento de Lengua Castellana y Literatura

  • Tratamento previo: Orientaciones de lectura.
  • Obxectivos: Lectura literaria y lectura comprensiva.
  • Avaliación: Control escrito.
  • Contidos curriculares: Análisis e interpretación de textos.
  • Contidos transversais:


Opcional en listaxe obrigatoria
Segunda avaliación
Hamlet 
 Fuenteovejuna 
 El burlador de Sevilla 
 La vida es sueño

Outros departamentos

Número de exemplares na Biblioteca

Ligazóns

De elaboración propia

Ligazóns externas